Tuesday, 21 July 2015

ക്രിയേറ്റീവ് കോമ്മണ്‍ ലൈസന്‍സ്: സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനത്തിന്റെ പകര്‍പ്പവകാശങ്ങള്‍

The Creative Commons copyright licenses and tools forge a balance inside the traditional “all rights reserved” setting that copyright law creates. Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to grant copyright permissions to their creative work. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law.
License design and rationale
All Creative Commons licenses have many important features in common. Every license helps creators — we call them licensors if they use our tools — retain copyright while allowing others to copy, distribute, and make some uses of their work — at least non-commercially. Every Creative Commons license also ensures licensors get the credit for their work they deserve. Every Creative Commons license works around the world and lasts as long as applicable copyright lasts (because they are built on copyright). These common features serve as the baseline, on top of which licensors can choose to grant additional permissions when deciding how they want their work to be used.
A Creative Commons licensor answers a few simple questions on the path to choosing a license — first, do I want to allow commercial use or not, and then second, do I want to allow derivative works or not? If a licensor decides to allow derivative works, she may also choose to require that anyone who uses the work — we call them licensees — to make that new work available under the same license terms. We call this idea “ShareAlike” and it is one of the mechanisms that (if chosen) helps the digital commons grow over time. ShareAlike is inspired by the GNU General Public License, used by many free and open source software projects.
Our licenses do not affect freedoms that the law grants to users of creative works otherwise protected by copyright, such as exceptions and limitations to copyright law like fair dealing. Creative Commons licenses require licensees to get permission to do any of the things with a work that the law reserves exclusively to a licensor and that the license does not expressly allow. Licensees must credit the licensor, keep copyright notices intact on all copies of the work, and link to the license from copies of the work. Licensees cannot use technological measures to restrict access to the work by others.

The Licenses

Attribution CC BY
This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination and use of licensed materials.

Attribution-ShareAlike CC BY-SA
This license lets others remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. This license is often compared to “copyleft” free and open source software licenses. All new works based on yours will carry the same license, so any derivatives will also allow commercial use. This is the license used by Wikipedia, and is recommended for materials that would benefit from incorporating content from Wikipedia and similarly licensed projects.

Attribution-NoDerivs CC BY-ND
This license allows for redistribution, commercial and non-commercial, as long as it is passed along unchanged and in whole, with credit to you.

Attribution-NonCommercial CC BY-NC
This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Attribution-NonCommercial-ShareAlike CC BY-NC-SA
This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, as long as they credit you and license their new creations under the identical terms.

Attribution-NonCommercial-NoDerivs CC BY-NC-ND
This license is the most restrictive of our six main licenses, only allowing others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commercially.

For more details Vനsit

Saturday, 18 July 2015

സ്വതന്ത്രം, സ്വയം, സൗഹൃദം
സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനം ഒരു സ്വയം പ്രസാധനമാണ്. ആധുനിക വിവരസാങ്കേതികത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സെല്‍ഫ് പബ്ലിഷിങ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു  ദശകത്തോളമായിരിക്കുന്നു. വന്‍കിട പ്രസാധകര്‍ക്ക് അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിത്തീര്‍ന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലകാര്യങ്ങള്‍ ഇതിനകം അത് സാധിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഒന്ന്ഇ-ബുക്കുകളുടെ കാലത്ത് കടലാസ്സുപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. വായനക്കാരന് സ്വന്തം എന്നുപറയാന്‍ ഇപ്പോഴും കടലാസ്സിലടിച്ച പുസ്തകം തന്നെ വേണം.

രണ്ട്അംഗീകൃത പ്രസാധകര്‍ അച്ചടിച്ചു വിതരണം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ എഴുത്തുകാര്‍ നിസ്സഹായരായിപ്പോകും എന്നൊരവസ്ഥ പത്തുകൊല്ലംമുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്നതില്ല.
മൂന്ന്ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ അച്ചടിച്ച് വര്‍ഷങ്ങളെടുത്ത് വായനക്കാരിലെത്തുന്ന പതിവുരീതികള്‍ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു കോപ്പിപോലും അച്ചടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇ-ബുക്കായി ആയിരക്കണക്കിന് വായനക്കാരിലേക്ക് സോഷ്യല്‍മീഡിയ മുഖേന പുസ്തകമെത്തിക്കാം. വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് സൗഹൃദപൂര്‍വ്വം എഴുത്തുകാരന് ആവശ്യപ്പെടാം. അഞ്ചു കോപ്പിയാണെങ്കില്‍പോലും ഓഫ്‌സെറ്റിനു സമാനമായി അച്ചടിക്കാനുള്ള പ്രിന്റ് ഓണ്‍ ഡിമാന്റ് (POD) സാങ്കേതികത ഇന്ന് കയ്യെത്തും ദൂരത്തുണ്ട്.
നാല്ഏറ്റവും പ്രധാനം, അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടായി തുടര്‍ന്നുപോരുന്ന പകര്‍പ്പവകാശത്തെ സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനം ചോദ്യംചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അറിവ് അടച്ചുവെക്കാനുള്ളതല്ലെന്നും, പകര്‍ത്തുന്നതും കൈമാറുന്നതും വായനക്കാരുടെ അവകാശമാണെന്നും സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പകര്‍പ്പിഷ്ടംഅങ്ങനെ പുതിയൊരു പകര്‍പ്പവകാശമായിത്തീരുന്നു.
സോമശേഖരനെപ്പോലെ അറിയപ്പെടുകയും വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാര്‍ ഇന്നഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ അവിശ്വസനീയമാണ്. അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം അംഗീകൃത പ്രസാധകര്‍ അച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. വിപുലമായ മാര്‍ക്കറ്റിങ് സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച്  സമര്‍ത്ഥമായി വില്‍ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ അച്ചടിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങള്‍ വര്‍ഷംതോറും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ആളുകള്‍ പണം കൊടുത്തവ വാങ്ങുന്നുമുണ്ട്. പുസ്തകപ്രസാധനം എന്തുകൊണ്ടും ശോഭനമായ ഒരു വ്യവസായമാണിന്ന്. പണ്ടത്തെപ്പോലെ നഷ്ടംവന്ന് പൂട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രസാധകര്‍ ഇന്നില്ല. പുതിയ പ്രസാധകര്‍ നാള്‍ക്കുനാള്‍ രംഗത്തെത്തുന്നു.
എഴുത്തുകാര്‍ പക്ഷെ  പണ്ടത്തേക്കാള്‍ കഷ്ടത്തിലാണിന്ന്. വര്‍ഷാവസാനം പ്രസാധകരില്‍നിന്നും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലായി. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ ഒപ്പം കേള്‍ക്കുകയുംവേണം. താനറിയാതെ കൂടുതല്‍ കോപ്പികള്‍ അടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ സംശയങ്ങള്‍ അതോടെ ആവിയായിപ്പോകുന്നു.
എത്രയോ കൊല്ലത്തെ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളും  ഉല്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന കൃതികള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പറ്റിക്കപ്പെടാന്‍ പാടില്ല. അടുത്തൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പണിചെയ്യാനുള്ള കൂലിയെങ്കിലും എഴുത്തുകാര്‍ക്കു കിട്ടിയേ പറ്റൂ. മലയാളത്തില്‍ പുസ്തകം ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്യാനും അച്ചടിക്കാനുമുള്ള മികച്ച സാങ്കേതികത അംഗീകൃത പ്രസാധകരേക്കാള്‍ ഇന്ന് വ്യക്തിപരമായി എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പ്രാപ്യമാണ്. നൂറോഇരുനൂറോ പ്രതികള്‍ അച്ചടിച്ച് സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കു കൊടുത്ത്  വക്കുംതുമ്പും പൊടിയാതെ യഥാര്‍ത്ഥവില ചോദിച്ചുവാങ്ങാനുള്ള മനസ്സ് എഴുത്തുകാരനുണ്ടാവണം. സുഹൃത്തുക്കള്‍ സൗജന്യവായനയുടെ ശീലം ഉപേക്ഷിക്കാനിടയായാല്‍, പ്രസാധകര്‍ രണ്ടുകൊല്ലംകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന റോയല്‍റ്റിയേക്കാള്‍ എത്രയോമടങ്ങ് രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാര്‍ക്കുണ്ടാവും. സുഹൃത്തുക്കളോടെങ്ങനെ കാശു ചോദിക്കും എന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ സങ്കടം  പുസ്തകം വില്‍ക്കുന്ന പ്രസാധകര്‍ക്കില്ലെന്ന കാര്യം എഴുത്തകാരന്‍ ഓര്‍മ്മിച്ചേ മതിയാകൂ.
ഇരുന്നൂറുവായനക്കാരിലായിമാത്രം സ്വന്തം ചിന്തയും എഴുത്തും ഒതുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന  എഴുത്തുകാരുടെ ആശങ്കകളും അസ്ഥാനത്താണ്. ഒരാഴ്ചക്കകം ഇ-ഗ്രന്ഥം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം മലയാളികളിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ നെറ്റിലൂടെ ഇന്നു കഴിയും. അഞ്ചുശതമാനമെങ്കിലും അതു വായിക്കാനിടയായാല്‍ ആയിരം പേരായി. ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഇരുനൂറുപേരായി. അഥവാ, പത്തുപേരേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളുവെങ്കിലും രണ്ടുദിവസത്തിനകം അതച്ചടിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള പ്രസ്സും സാങ്കേതികതയും അരികത്തുണ്ട്. ഈ സാദ്ധ്യത പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുകയെന്നത് മലയാളത്തിലെ എഴുത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനമായി ഞങ്ങള്‍ കണക്കാക്കുന്നു.
മലയാളികളുടെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകതയെ തുറന്ന ഒരിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനം. സൗഹൃദങ്ങളുടെ തിരിച്ചുപിടിക്കലാണത്. സൃഷ്ടികര്‍ത്താവിന് പ്രസാധകന്റെ ഔദാര്യത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള  വഴിയൊരുക്കലാണ്. പകര്‍പ്പിഷ്ടത്തിനായുള്ള വായനക്കാരുടെ  അവകാശ പ്രഖ്യാപനമാണ്.
സ്വതന്ത്ര പ്രസാധനത്തിനുവേണ്ടി
അശോക്‍കുമാര്‍ പി.കെ., ഹുസൈന്‍ കെ.എച്ച്.